MersinMotorDelisi

Tutku,Sevgi,Adrenalin
 
AnasayfaMersinMDKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Motosikletinizin zincir bakimi ve korunmasi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
mustafa
AdmiN
avatar

Erkek Mesaj Sayısı : 103
Nerden : mersin
Personalized field :
MersinMotorDelisi®.

Kayıt tarihi : 11/04/08

MesajKonu: Motosikletinizin zincir bakimi ve korunmasi   Mayıs 18th 2008, 17:53

  Motosikletinizin zincir bakimi ve korunmasi

  Son yyllarda oldukça yaygynla?an O-RYNG?li zincirlerin di?er zincirlerden farky nedir?


  Öncelikle o-ring?li zincirler eski zincirlere oranla daha geni?tirler.
  Geni? olmasynyn sebebi, bu zincirlerin baklalaryny birbirine ba?layan
  pimlerin her iki ucunda da keçe (o-ring) bulunmasydyr.Bu keçeler
  fabrikada üretim syrasynda konulmu? olan lityum bazly gres ya?yny
  tutmaya yararlar.Bu sayede pim ve baklalaryn çaly?ty?y yatak
  diyebilece?imiz bölgenin ya?lanmasyny sa?larlar.O-ring' li zincirler
  di?er zincirler kadar ya?lamaya gereksinim duymazlar.

  O-ring?li zincirlere nasyl bir bakym uygulanmalydyr?

  Ama daha özenli olarak bu tip zincirler temiz tutulmaly, keçelerin
  (o-ring) bulundu?u bölgelerin toz, kir ve oksitten olabildi?ince uzak
  tutularak fabrikasyon ya?yn ve bunun sa?lady?y ya?lamanyn zarar
  görmemesini sa?lamalyyyz. Düzenli olarak ya?lamak havadaki nemden
  olu?abilecek korozyon ve oksidasyonu da önleyecektir. Eski tip
  zincirlerde o-ring bulunmady?y için pim ve bakla arasyndaki yataklarda
  ya? yoktur ve buraya toz ve zararly maddeler kolayca gireceklerinden
  daha fazla bakyma ve ya?lamaya gereksinim duyarlar. Zincirin çe?idi ne
  olursa olsun ya?lamadan önce mutlaka temizlemek gerekmektedir.
  Temizlemeden ya?lamaya çaly?mak mevcut olan kir ve tozu zincire iyice
  yapy?tyrmaktan ba?ka bir i?e yaramayacaktyr.

  Ne syklykta bakym yapylmalydyr?

  Duruma göre de?i?mekle beraber, ortalama 500 km.?de zincirinizi kontrol
  etmeniz gerekir. E?er tozlu ve ya?y?ly bir havada yolculuk yapyyorsak
  500 km.?de bir, ama otobanda yolculuk yapyyorsak günün sonunda bir göz
  atmak yeterli olacaktyr. Uzun yolculuklarda temizlik ve ya?lama için
  gerekli olacak malzemeleri yanymyza almakta fayda var.Bir çok üretici
  zincirleri kerosen / gazya?y ile temizlemenizi önermektedir.Zinciri
  solvent, benzin, mazot, basynçly su ya da hava ile
  temizlememelisiniz.Yüksek basynçly su-hava kullanarak temizlemeye
  çaly?mak tozu zincirin çaly?an aksamlarynyn içine doldurur. Solvent
  türü çözücüler de o-ringlere zarar verecektir. Piyasada bulabilece?iniz
  ve o-ringler zarar vermeyen aerosol zincir ya?laryny (bunlaryn bazylary
  temizleyicidir) kullanabilirsiniz.Ayny zamanda zincir temizlemek için
  özel olarak üretilmi? çe?itli ekipmanlary da kullanabilirsiniz.
  Ya?lamada SAE 80-90 gibi kalyn ya?lar da kullanylabilir.Piyasada
  bulunan zincir spreyleri silikon bazly olup tutunma özelli?i çok yüksek
  oldu?undan yüksek süratlerde zincirden akmayaca?y için bu tip ürünleri
  seçmenizde fayda var. Eski tip (o-ringsiz)

  Eski tip Zincirlere bakym nasyl yapylyr?

  Bakym açysyndan o-ringli zincirlerden bir farky yoktur. Ancak bu
  zincirlerin bakymy daha o-ringli zincirlere oranla daha syk
  yapylmalydyr. Eski tip zincirimizin yerine o-ringli zincir takabilir
  miyiz? Elbette. Yalnyz daha önce belirtildi?i gibi o-ringli zincirler
  daha geni?tir. Zinciri de?i?tirirken bu zincire göre olan ?daha geni?
  di?lilerden? de takmak gereklidir. Bu da bazen sorunlara sebebiyet
  verebilir. Örne?in arka ma?a, zincir muhafazasy ya da ön di?li
  muhafazasynda bu kalyn zincir ve di?liyi takabilmeniz için yeterli
  alanyn / bo?lu?un olmamasy gibi. Böyle bir ?ey söz konusu de?ilse
  de?i?tirmekte hiçbir sorun yoktur.

  Temizleme ve ya?lamadan önce / sonra herhangi bir ?ey yapmak gerekir mi?

  Artyk zorunlu olmadykça zinciri temizlemek için gaz vs. gibi klasik
  yöntemlere gerek yoktur. Solvent içermeyen gerek sprey ?eklinde,
  gerekse mekanik temizleyiciler tercih edilmelidir. Zincire bakym
  yapmadan önce belli bir ysyda olmasyny sa?lamakta fayda vardyr.
  Ya?lamaya ba?lamadan önce 5-10 dakika zinciri çaly?tyrarak biraz
  ysytmak zincirin üzerinde bulunan nemden kurtulmanyzy sa?layacaktyr.
  Zincir ya?lanyrken, zincirin iç tarafyndan yani di?liye temas etti?i
  yüzeyinden ya?lanmasy gerekir. Böylece ya?yn çaly?an / a?ynan yüzeylere
  yayylmasyny sa?lamy? oluruz. Ya?larken arka jant ile zincir arasyna
  gazete, mukavva gibi koruyucu amaçly bir ?ey koymak arka jant ve
  lasti?i ya?lanmaktan koruyacaktyr.

  Zincirin a?ynmasyny ne syklykta kontrol etmeli?

  Zincire bakym yapty?ymyz her seferde a?ynma durumuna da göz atmakta
  fayda vardyr. Zincirde korozyon olup olmady?yny, pimlerin üzerinde
  çaly?an yüzüklerdeki a?ynma derecesini her bakym syrasynda kontrol
  etmemiz gerekmektedir.

  Zincirin de?i?mesi gerekti?ini nasyl anlarym?

  Zincirin a?yndy?yny ve de?i?mesi gerekti?ini anlamak oldukça kolaydyr.
  Zinciriniz orijinal uzunlu?unun %1 oranynda uzamy?sa, motorunuzdaki
  zincir ayar vidasy artyk sonuna dayanmy?sa, ya da zincir bir yerde
  geriyor bir yerde bo?alyyorsa maalesef yeni zincir almak zamany
  gelmi?tir. Sert kullanym uzamayy çabukla?tyryr. E?er uzama çok kysa bir
  sürede ve a?yry oluyorsa arka amortisörü, arka ma?a bilyelerini kontrol
  etmekte fayda vardyr.

  Di?lilerde a?ynma nasyl olur?

  Do?al olarak ön ve arka di?liler de a?ynyrlar. Gerçi zincir ya?lary
  di?lileri de a?ynmaya kar?y korur ama di?linin de bir ömrü vardyr.
  A?ynmy? bir di?lide di?ler ve di?linin zincire temas etti?i noktalarda
  gözle görülür bir a?ynma ve çaly?ma izi vardyr.Bu a?ynmadan ötürü di?li
  ile zincir arasynda bo?luk olu?ur.Birbirlerine birebir oturmazlar. Bu
  durumda zincirin di?liden atmasy söz konusudur.

  E?er yeni bir zinciri a?ynmy? ve kullanylmy? di?lilere takacak olursak,
  alenen parayy soka?a atmy? oluruz.Çünkü bu durumda zincirin ömrü yary
  yaryya azalacaktyr. Kullanylmy? bir di?lide ne de olsa bir a?ynma söz
  konusudur, bu durumdaki bir di?li de takylan yeni zinciri çok çabuk
  a?yndyracaktyr.E?er di?linizin sadece bir yüzeyinde a?ynma ya da
  zincirin iç yüzünün sadece bir tarafynda a?ynma olmasy zincir ve
  di?linin do?rusal olarak düz olmady?yny gösterir ki derhal
  düzeltilmelidir.Unutulmamalydyr ki her iki di?liyi de zincir gibi belli
  aralyklarla kontrol etmelisiniz ve yenilemeyi zincir di?li takym olarak
  yapmalysynyz.

  di?li-zincirin düz hizada oldu?u nasyl kontrol edilir?

  Bunun en basit yolu motorun arkasyndan gözle kontrol etmektir.Motoru
  ana sehpaya / sehpaya alarak çaly?tyrdy?ymyzda lasti?imiz yalpa
  yapyyorsa, ya da ayar vidalarymyzy kontrol etti?imizde biri di?erinden
  daha içeride ise ayny hizada de?ildir.Bunun derhal düzeltilmesi gerekir
  yoksa zincirimiz en kysa sürede a?ynacaktyr.

  530-532 olarak belirtilen zincir ölçüsü neyi ifade eder?

  Zincirin uzunluk ve geni?li?ini gösteren bir sayy daha do?rusu ölçü
  sistemidir. 5 sayysy 5/8 inç?i, yani bir pimin merkezinden di?er pimin
  merkezine olan mesafeyi ifade eder.30 ya da 32 sayysy ise zincirde
  kullanylan pimlerin sayysyny ifade eder.Yani 530 zincir 532 zincirden
  daha dardyr. Ama bu de?er (30-32) ölçülebilir bir de?er de?il ayny
  elbise bedeni gibi bir ölçüdür.

  630 o-ringli zinciri daha küçük ölçüde olan 530 bir zincirle de?i?ebilir mi?

  Evet ama her iki di?linizi de bu ölçüye uygun olarak de?i?tirmeniz
  gerekecektir. Daha küçük ölçüde bir zincir takmak hafifli?i, bu da güç
  kazanymyny sa?lar. Ama takaca?ynyz zincirin stok yani üreticinin
  kullandy?y zincirle ayny dayanyklyly?y gösteren kalitede olmasyna
  dikkat etmeniz gerekir. Yani 530 zincir takacaksanyz ?unu bilmelisiniz
  ki her 530 zincir ayny kalite ve özellikte olamaz.

  Sert vites de?i?tirmeler zincir ve di?lilere zarar verir mi?

  Normalde sürat de?i?imleri syrasynda, her iki di?li zincirin alt ve üst
  noktalarynda gerilme ve gev?emeye sebep olur. Zincirin a?yry oynamasy
  bu efekti artyryr. Yani düzgün ayarlanmy? bir zincirde bu darbeler en
  az oranda ya?anyr.Sert vites de?i?tirmeler, ani ve sert gaz vermeler
  zincir ve di?lilerde a?yry a?ynmaya sebep olurlar. Bunlardan ne kadar
  kaçynyrsak zincirin ömrünü o kadar uzatyryz.

  Zincirin uygun gerginlik ayary nedir?

  Bu ölçüyü genellikle kullanycy kylavuzlarynda ya da arka ma?ada
  bulabilirsiniz. Ve bu ölçü motordan motora de?i?mektedir. Ama ortalama
  ölçü olarak ?u verilebilir: Motor bo?ta iken zincir durdu?u noktadan
  yukary veya a?a?y 1.5 cm. civarynda oynayacak gerginlikte olmalydyr. En
  iyi kystas hareket halindeyken motora gaz verip byrakty?ynyzda ne kadar
  az vuruntu hissediyor ya da ne kadar ?yumu?ak? bir his uyanyyorsa
  zincir ayarynyz o kadar iyi demektir. Unutmayyn ki zincir sesi zincirin
  bol oldu?una en iyi i?arettir.

  Eksiz (sonsuz) ve kilitli zincir ne demektir?

  Ysminden de anla?ylaca?y gibi (a?a?y yukary tüm motosikletlerde
  fabrikasyon takyly olan) bu zincirlerde ba?langyç ve biti? gibi ek yeri
  yoktur. Oysa kilitli zincirlerde takylan ve çykarylabilen kilit görevi
  gören bakla ve ek yeri vardyr. Sonsuz zincirlerde ek / ba?lanty söz
  konusu olmady?y için daha güvenilirdirler. Spor amaçly, zorlayycy
  kullanymlar için sonsuz zincirleri seçmek yerinde olacaktyr.Bu
  zincirlerin sökülüp takylabilmesi için arka ma?anyn sökülmesi
  gerekmektedir.

  Kilitli zincir kullanyrken ?unlara dikkat etmekte fayda vardyr.
  Ba?lantyda kullanylan klipsin kapaly ucunun dönü? yönüne do?ru olmasyna
  dikkat edilmelidir. Böylece yerinden çykma olasyly?yny azaltyrsynyz.
  Zinciri temizledikten sonra takyly olan klipsin üstüne biraz silikon
  sürmek yerinden çykmasyny zorla?tyrycy bir etkiye sebep olacaktyr.

  Perçinli zincir nedir?

  Bu tip zincirler artyk günümüzde en çok kullanylan çe?itlerdir.Çünkü bu
  zincirler kilitli zincir kadar kolay takylmakta ama sonsuz zincirler
  kadar da güvenilirdirler.Bu zincirlerin ba?lantysy, özel ba?lanty
  piminin yerine takyldyktan sonra kafasynyn ezilerek ?i?irilmesiyle
  yapylyr.Böylece di?er pimlerden ayyrt edilemez hale gelir. Ama
  takylyrken oldu?u gibi sökülürken de bu i? için özel olarak tasarlanmy?
  aletlere ihtiyaç vardyr.

  Bazy motorlarda (özellikle eskilerde) zincir gergisi var, bazylarynda yok, neden?

  Eski motorlaryn arka amortisör oynama mesafesi bugünkülere oranla daha
  fazla oldu?u için yani daha çok esnedikleri için zincir gergisi
  kullanylmaktaydy. Ayryca eski motorlarda çyky? di?lisi ile arka ma?anyn
  ba?lanty noktasy arasyndaki mesafe bugünkülere oranla daha uzun oldu?u
  için zincir esneme payy daha fazladyr. Oysa günümüzde bu mesafe daha
  kysa oldu?u için esneme de azdyr ve zincir gergisi yoktur.

  Zincir mi yoksa ?aft my daha iyidir?

  Her ikisinin de avantajlary ve dezavantajlary vardyr. ?aft daha az
  bakym gerektirir. Ya?yn içinde, tozdan kirden uzak çaly?yr. ?aft
  zincire göre daha güvenli, daha az bakym isteyen yumu?ak bir sürü?
  sa?lar. Gerçi zincir üreticileri yyllarca u?ra?yp zincirleri de
  güvenilir hale getirdiler ama hala bakym ve dikkat istemekte. Ama ?afta
  oranla ucuz oldu?u da bir gerçek. Ayryca zincirler ?aft gibi arka
  süspansiyonun çaly?masyny olumsuz etkilemezler ve ne de olsa güç kayby
  ?afta oranla çok daha azdyr. Üstelik zincir ?aft gibi motora ekstra bir
  a?yrlyk eklememektedir.

  Kayy? (beltdrive) nasyldyr?

  Çaly?ma prensibi zincirle aynydyr.Zincire oranla daha sessizdir ve
  bakym istemez. Çabuk hyzlanmalarda kopma, a?yry ysynma ve deforme olma
  sorunlaryndan ötürü güçlü makinelerde kullanylmamaktadyr.Bu nedenle
  akselerasyonu daha dü?ük olan cruiser / chopper tipindeki motosiklet
  türlerinde tercih edilmektedir.

____________________________________________________________________________
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://mersinmotordelisi.yetkin-forum.com
 
Motosikletinizin zincir bakimi ve korunmasi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
MersinMotorDelisi :: Sürüş Teknikleri-
Buraya geçin:  
Yetkinforum.com | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Haberleşme | Suistimalı göstermek | Yetkinblog